Význam jednotlivých kamínků

 

MODRÝ  KAMÍNEK
– oblast biologická – DÍTĚ A JEHO TĚLO (modrá barva – barva nebe, vzduchu, vody)

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.

ŽLUTÝ  KAMÍNEK
– oblast psychologická - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (žlutá barva – barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku)

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.

ČERVENÝ  KAMÍNEK
– oblast interpersonální – DÍTĚ A TEN DRUHÝ (červená barva – barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství)

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

BÍLÝ  KAMÍNEK
– oblast sociálně kulturní – DÍTĚ A TEN SPOLEČNOST (bílá barva – barva slavností a slavnostního oblečení)

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

ZELENÝ  KAMÍNEK
– oblast enviromentální – DÍTĚ A SVĚT (zelená barva – barva přírody, stromů, trávy, ekologie)

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je založit u dítěte elementární podvědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený o odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

V každodenní činnosti sestavujeme pak z jednotlivých kamínků – oblastí barevnou mozaiku jako fungující celek výchovné činnosti. Cílem je vytvořit denně co nejbarevnější mozaiku – skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí – kamínků.

V naší výchovně vzdělávací práci klademe důraz především na osobnostní rozvoj dítěte. ŠVP umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, uplatňovat své nápady a nové metody práce, používat své odborné poznatky a vědomosti. Dětem a jejich rodičům chceme především nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání založené na rozvoji tvůrčího myšlení, fantazie a experimentování s využitím individuality dítěte a prožitkového učení. Hravé činnosti dětí ve spojitosti s prožitkem tvoří základ dětského učení a poznávání světa. Naše mateřská škola chce dosáhnout toho, aby děti vnímaly život všemi smysly ve vší jeho barevnosti. Proto také nese přívlastek „Barevný svět“.